Algemene Voorwaarden & Privacy Reglement

Annulering en restitutie:
Wil je annuleren, dan kunnen wij je tegemoet komen tot het moment dat de Stichting financiële verplichtingen is aangegaan met docenten, leveranciers of de accommodatie. De volgende restitutie regels gelden:

 • tot 8 weken voor aanvang van de Muziek Herfstweek: restitutie van het volledige bedrag minus € 10,- administratiekosten;
 • na 8 weken voor aanvang is volledige restitutie niet meer mogelijk; er zal afhankelijk van het moment van annulering worden nagegaan wat mogelijk is;
 • vanaf 2 weken voor aanvang van de Muziek Herfstweek is helaas geen restitutie meer mogelijk;
 • het is alleen na goed overleg vóór de aanvang van de Muziek Herfstweek mogelijk om bij annulering een plaatsvervanger mee te laten doen;
 • geadviseerd wordt om een (doorlopende) reis- en annuleringsverzekering af te sluiten (en vergeet niet daarbij je instrument mee te verzekeren).

Bij ziekte van de docent zoekt de Stichting Muziek Herfstweek een geschikte vervanger. Dit geeft geen recht aan de deelnemer zijn aanmelding te annuleren. Wanneer geen geschikte vervanger gevonden kan worden zullen we je in overleg naar de tweede keuzegroep verplaatsen. Als de andere groepen vol zijn, wordt het volledige bedrag gerestitueerd.

In geval van annulering door de Stichting Muziek Herfstweek:

Wanneer voor een keuzegroep onvoldoende inschrijvingen zijn, kan het bestuur besluiten de groep te annuleren. In dat geval wordt je verplaatst naar je tweede keuzegroep. Als de andere groepen vol zijn, wordt het volledige bedrag gerestitueerd.

De Stichting Muziek Herfstweek waarborgt de privacy van de deelnemers door de bij de inschrijving verstrekte gegevens en de tijdens de Muziek Herfstweek gemaakte foto’s, video’s en geluidsopnames niet te verspreiden.

Het is verder deelnemers niet toegestaan gegevens, foto’s en video’s zelf te publiceren of te verspreiden. Mits er uitdrukkelijk toestemming is gegeven van de op het materiaal aanwezige deelnemers.

Uitzonderingen op de hierboven genoemd regels zijn:

 1. De naam, de naam van de groep waarin men deelneemt, en het instrument dat daarbij is opgegeven, worden vermeld op een lijst die aan elke deelnemer en alle begeleiders wordt verstrekt;
 2. De naam en de communicatie gegevens (email, telefoonnummer) worden vermeld op een lijst die aan de deelnemers van een groep wordt verstrekt;
 3. De naam, adres- en communicatie gegevens, alsmede de informatie over instrument en vaardigheden, worden verstrekt aan de muzikaal begeleider van de groep waarin men deelneemt;
 4. De naam, adres- en communicatie gegevens worden verstrekt aan deelnemers zonder vervoer indien men bij de inschrijving heeft aangegeven ruimte te hebben voor een passagier;
 5. Foto’s, video’s en geluidsopnames worden na afloop van de Muziek Herfstweek gepubliceerd op een uitsluitend voor de deelnemers toegankelijke plaats op het internet. Vandaar kunnen ze worden gedownload voor eigen gebruik. Maar ze mogen niet verder worden verspreid;
 6. Foto’s en video’s van een voldoend kwalitatief niveau zullen worden gebruikt voor promotie van de Muziek Herfstweek op de eigen website of op sociale media. Maar alleen na verkregen toestemming van alle op het materiaal aanwezige deelnemers.