ANBI

Voor de Stichting Muziek herfstweek is de status van Culturele ANBI aangevraagd. Deze pagina is bedoeld als invulling van de publicatieplicht welke van toepassing is op organisaties met een ANBI status.

Gegevens

Stichting Muziek Herfstweek, gevestigd te Haarlem

Email: via contactformulier

Website: www.muziekherfstweek.nl

Postadres: Lekdijk Oost 11, Beusichem

KvK nummer: 69828601

RSIN/Fiscaal nummer: 858029194

Bankrekening: NL27 RABO 0327 0018 95

Telefoon: 0624583516

Bestuur per 1 maart 2024

Janette van de Aa (Voorzitter)

Jet van Scheindelen (Secretaris)

Netty Verschure (Penningmeester)

Junior van Rijn

Henk Oostrom

De bestuursleden ontvangen geen beloning. Eventuele onkosten worden vergoed met een maximum zoals wettelijk vastgelegd in de eisen gesteld aan stichtingen met een ANBI status. De leden van het bestuur zijn gezamenlijk bevoegd.

Statutaire doelstelling (artikel 2)

De stichting heeft ten doel:

  1. Het bevorderen van de belangstelling voor en beoefening van volks- en wereldmuziek bij zangers en instrumentalisten.
  2. Het inspireren en enthousiasmeren van zangers en instrumentalisten die willen kennismaken met en zich willen toeleggen op het beoefenen van wereld- en volksmuziek en/of daarmee hun muzikale horizon willen verbreden.
  3. Het voorbereiden, organiseren en evalueren van de jaarlijkse Muziek Herfstweek voor instrumentalisten en zangers met als doel de punten 1 en 2 te faciliteren.
  4. Muzikanten elkaar laten ontmoeten, groepsprocessen te faciliteren, teamprestaties te laten leveren en vooral te genieten van eigen en elkaars muziek in een leerzame, gemoedelijke en ontspannen sfeer, uitmondend in een gezamenlijke presentatie.

Voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houden of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  1. Het jaarlijks organiseren van de Muziek Herfstweek tijdens de vakantieperiode in het najaar.
  2. Het aantrekken van docenten/begeleiders en het opstellen van een programma met een aantal verschillende thema’s/genres uit de volks- en wereldmuziek.
  3. Het werven van deelnemers.
  4. Het zorg dragen voor logies, maaltijden en facilitaire ruimtes voor repetities gedurende die week.
  5. Het zorg dragen dat docenten de deelnemers voorzien van lied- en tekstmateriaal binnen het gekozen thema/genre door middel van vooraf leveren van bladmuziek en YouTube video’s, mp3’s, filmpjes, teksten enz.
  6. Het organiseren van dagelijkse repetities die uitmonden in een muzikale presentatie aan het einde van de week die ten gehore wordt gebracht voor alle muzikanten en belangstellenden.

Beleid van de Stichting richting komende jaren

Het beleid van de stichting is erop gericht de komende jaren te komen tot een verdere groei van het aantal deelnemers. In 2025 zou een aantal van 80 deelnemers een goed resultaat zijn. Met dat aantal deelnemers is een groei van het aanbod in verschillende genres haalbaar van 6 naar 8 à 9. Dat biedt in elke geval de mogelijkheid het aanbod in de huidige genres zoveel mogelijk te continueren en daarnaast nieuwe genres in het aanbod op te nemen. Mits daar voldoende blijvende belangstelling voor is.

Voorwaarde voor die verdere groei is wel dat er mogelijkheden moeten worden gevonden om voor deelnemers die voor het eerst naar de Muziek Herfstweek komen de financiële drempel wat te verlagen. Dat kan alleen door het vinden van externe geldbronnen omdat we het niet verantwoord vinden daar de overige deelnemers mee te belasten.

Met betrekking tot de introductie van nieuwe genres wordt gedacht aan de mogelijkheid van het organiseren van kleinschaliger evenementen voor één thema of genre. Daartoe zal de samenwerking geïntensiveerd worden met o.a. de Stichting Volksmuziek Nederland of zal samenwerking worden gezocht met andere organisaties die zich bezighouden met (amateur)muziekbeoefening op het gebied van volks- en wereldmuziek.

Nadat het gewenste aantal deelnemers en verschillende stijlen en genres is bereikt zullen donaties, subsidies en sponsorgelden worden aangewend voor het inhuren van docenten/begeleiders van incidentele korte activiteiten en voor het verlagen van de bijdrage voor alle deelnemers.

Financiële verantwoording

Zie hiervoor de Jaarrekening 2023 en de Jaarrekening-2022 .

Activiteiten

De Stichting Muziek Herfstweek organiseert sinds haar oprichting elk jaar een muziekfestival gericht op amateurs die kennis willen maken met volks-, wereld- en folkmuziek of deze muziekvormen beoefenen. Het festival duurt een week en vindt traditioneel plaats in de herfstvakantie. De laaste muziek herfstweek vond plaats van 15 t/m 20 oktober 2023.